Erityistä tukea tarvitsevat lapset

Kaikki lapset tarvitsevat aikuisen tukea. Kun lapsella on jokin vamma tai erityinen vaikeus, minkä takia hän tarvitsee huomattavasti enemmän aikuisen apua ja tukea kuin muut ikätoverinsa, voidaan puhua tehostetun tai erityisen tuen tarpeesta. Tuella pyritään joko parantamaan lapsen tilannetta ja tarjoamaan uusia toimintamalleja tai ainakin eliminoimaan seurannaisongelmia. Kaikkia erityisen tuen tarpeita ei voida hyvilläkään työkäytännöillä poistaa, mutta sopivilla keinoilla voidaan usein ehkäistä tilanteen pahenemista tai ainakin auttaa lasta selviytymään vaikeassa tilanteessaan.
Tarvittavan tuen määrä vaihtelee lapsen elämän eri vaiheissa ja lapsen kehittyessä.

Lapsen tukeminen

Milloin tukea tarvitaan ja mitä tarvittava tuki voisi olla? Milloin on kysymys erityisestä tuesta? Miten erityinen tuki järjestetään ja miten sitä käytännössä annetaan?

Näistä kysymyksistä voimme muodostaa koulutuskokonaisuuden.

Koulutusta lapsen pedagogiseen tukemiseen

Lapsen tukemisen koulutuksissa aihetta käsitellään käytännönläheisesti erilaisiin keinoihin ja työtapoihin keskittyen. Työtavoissa ja keinoissa painotus on ratkaisukeskeiseen ajatteluun perustuvissa käytännöissä. Koulutuksen aiheena voi olla jokin tietty kehityksen osa-alue ja lapsen tukeminen sillä alueella. Voimme sopia koulutuspäivän aiheeksi esimerkiksi lasten tunne-elämän tukemisen ja sosiaalisten taitojen parantamisen tai lasten kielellisten taitojen kehittämisen. Tarvittaessa voimme käsitellä useampiakin lapsen kehityksen osa-alueita ja pohtia keinoja erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa toimimiseen näillä osa-alueilla.

hedgehog-253666_1280