Kasvatuskumppanuus

Kunnioittavaa vuorovaikutusta ja toimivaa yhteistyötä lapsen parhaaksi

Kasvatuskumppanuus on termi, jota käytetään kuvaamaan tapaa, jolla ammattikasvattajat ja lapsen vanhemmat tekevät yhteistyötä. Kasvatuskumppanuus perustuu toinen toistensa kuuntelemiseen ja kuulemiseen, molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Näiden tekijöiden kautta syntyy yhteistyökumppaneiden välinen dialoginen vuorovaikutus. Kasvatuskumppanuuden tärkein tavoite on yhdistää vanhempien ja ammattikasvattajien näkemykset, kokemukset ja tieto, jotta voidaan toimia parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä lapsen parhaaksi. Kasvattajat ja vanhemmat sopivat lapsen kasvatuksen tavoitteista ja keinoista, joilla tavoitteiden toteutumiseen pyritään.

kolmio

Kasvatuskumppanuuden koulutukset

Ensimmäiset kasvatuskumppanuuden koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin pääasiassa varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Nykyään koulutukset toteutetaan yhä useammin moniammatillisille lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ryhmille. Koulutuksiin osallistuu varhaiskasvatuksen ammattilaisten lisäksi mm. peruskoulujen opettajia, oppilashuoltohenkilöstöä ja rehtoreita, lapsi- ja perhetyön sekä lastensuojelujen työntekijöitä ja esimiehiä, terveydenhuollon henkilöstöä, jne.
Toteutan erilaisia kasvatuskumppanuuskoulutuksia lasten ja nuorten kanssa toimiville osallistujille. Pitkät prosessikoulutukset on mahdollista toteuttaa yhteistyössä kokeneiden kouluttajakollegojeni kanssa.

Peruskurssit ovat usean päivän mittaisia prosessikoulutuksia, joissa perehdytään syvällisesti ja monipuolisesti kasvatuskumppanuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin. Peruskurssien teemoja ovat mm. vanhemman ja kasvattajan kohtaaminen, kasvattajan ja lapsen kohtaaminen, lapsen päivähoidon aloitus, tunteet ja ammatillisuus, erilaiset tulkinnat todellisuudesta, kyseenalaistamisen taito ja yhteisen ymmärryksen löytäminen.
Koulutuksessa käytetään paljon toiminnallisia menetelmiä. Luento-opetusta on vain vähän. Koulutus toteutuu mm. reflektoinnin, eri aiheita koskevien keskustelujen, pienryhmätyöskentelyjen ja taitoharjoitusten kautta.

Työyhteisöjen kasvatuskumppanuuskoulutukset voivat olla yhteisön omia kasvatuskumppanuuden peruskursseja, erimittaisia kasvatuskumppanuuden täydennys- tai teemakoulutuksia tai tutustumista kasvatuskumppanuuden perusperiaatteisiin.

Kasvatuskumppanuuden kouluttajakoulutukset ovat kuuden päivän mittaisia prosessikoulutuksia. Kouluttajakoulutuksessa perehdytään peruskurssien sisältöön, kouluttajan käsikirjaan ja muuhun kirjalliseen koulutusmateriaaliin. Kouluttajakoulutus sisältää teoriaopetusta, pienryhmä- ja parityöskentelyä sekä parityöskentelynä toteutettuja koulutusharjoituksia. Koulutusjaksot ovat:
• orientoiva jakso (2 päivää)
• harjoittelujakso (3 päivää)
• syventävä jakso (1 päivä).
Koulutuksen suorittaneet saavat pätevyyden toimia kasvatuskumppanuuden peruskurssien kouluttajina.

Kasvatuskumppanuuskouluttajien täydennyskoulutukset ovat kouluttajille tarkoitettuja vuosittaisia, yleensä yhden päivän mittaisia tilaisuuksia. Täydennyskoulutuksissa käsitellään ajankohtaisia ja / tai uusia kasvatuskumppanuuden koulutusteemoja ja muita kouluttamista koskevia aiheita.
Yleensä elokuun lopulla toteutetaan muutamilla paikkakunnilla kaikille kouluttajille avoimet täydennyskoulutukset. Niiden lisäksi kunnilla tai muilla koulutusten järjestäjillä on mahdollisuus tilata omia räätälöityjä kasvatuskumppanuuskouluttajien täydennyskoulutuksia.
Toteutan täydennyskoulutukset kollegani Aini Ronkaisen kanssa.

Kasvatuskumppanuuden työmenetelmäohjaukset täydentävät ja syventävät peruskursseilla opittuja kasvatuskumppanuuden tietoja ja taitoja. Työmenetelmäohjaukset toteutetaan peruskurssien jälkeen. Työmenetelmäohjaajina (eri asia kuin työnohjaus) toimivat joko peruskurssin toteuttaneet kouluttajat tai tarvittaessa muut kasvatuskumppanuuskouluttajat.

Kun haluat lisää tietoa kasvatuskumppanuudesta tai tulossa olevista koulutuksista tai haluat tilata työyhteisölle tai kunnalle oman koulutuksen, ota yhteyttä niin jatketaan keskustelua.